<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.vietnamtourism.com/application/views/2015/full/styles/blueimp-gallery.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.vietnamtourism.com/application/views/2015/full/styles/blueimp-gallery-indicator.css">
Album

Tháp Bánh Ít (Ảnh: Huy Hoàng)


Theo vietnamtourism.com