Ngày 27/9/2018, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Nghị định này thay thế Nghị định 26/2007/NĐ-CP, ban hành ngày 15/2/2007.

Nghị định được thi hành dựa trên các cơ sở các nguyên tắc sau:

Đảm bảo thống nhất hệ thống pháp luật về lĩnh vực giao dịch điện tử, chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số và hệ thống pháp luật Cơ yếu.
Đảm bảo phạm vi, quy mô và tính đặc thù của các đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

>>>Xem thêm: Báo giá chữ ký số EFY

Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trước đòi hỏi thực tiễn của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.
Kế thừa những quy định phù hợp từ các văn bản quy phạm pháp luật trước về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng, bổ sung nội dung mới phù hợp với thực tiễn, nhằm đảm bảo tính khả thi và thống nhất trong hệ thống luật pháp.
Những điểm đáng chú ý về chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong Nghị định 130
Quy định cụ thể vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
Điều 55 và 56 của Nghị định 130 quy định cụ thể vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các dịch vụ được cung cấp của Tổ chức chứng thực chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trước đòi hỏi thực tiễn của công tác quản lý, cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

>>> Xem thêm: Báo giá chữ ký số VNPT

>>>Tham khảo: Báo giá chữ ký số CA2

Quy định việc sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
Điều 57 quy định các loại hình giao dịch điện tử của cơ quan Đảng, Nhà nước nếu sử dụng chữ ký số thì phải do các Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cung cấp.

Từ đó tạo sự thống nhất trong quản lý, sử dụng chứng thư số trong cơ quan Đảng, Nhà nước. Các cơ quan Đảng, Nhà nước đang sử dụng chữ ký số công cộng phải có kế hoạch chuyển sang sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.