(Cinet)- Quyết định số 3471/QĐ-BVHTTDL ngày 04/10 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Liên hoan Đội tuyên truyền văn hóa trên biên giới lần thứ VIII, năm 2013 khu vực phía Bắc.
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; căn cứ Quy định số 3235/VHTT-BĐBP ngày 14 tháng 8 năm 1999 của Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng quy định chế độ và nguyên tắc hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp hành động giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; theo Kế hoạch số 2060/KH-BTLBP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc tổ chức liên hoan đội tuyên truyền văn hóa biên giới lần thứ VIII, năm 2013 khu vực phía Bắc; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định tổ chức Liên hoan Đội Tuyên truyền văn hóa trên biên giới lần thứ VIII, năm 2013 khu vực phía Bắc. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh khu vực phía Bắc có lực lượng Biên phòng, phối hợp với lực lượng Biên phòng tại địa phương tham gia Liên hoan.
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có trách nhiệm thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và tổ chức thành công Liên hoan Đội tuyên truyền văn hóa trên biên giới lần thứ VIII, năm 2013 khu vực phía Bắc.
Kinh phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí Chương trình phối hợp năm 2013 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đảm nhận.
Trưởng Ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Biên phòng các tỉnh khu vực phía Bắc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
T.H


Theo cinet.vn

View more random threads: