(Cinet) - Hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu thực hiện CVĐ TDĐKXDĐSVHƠKDC trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2009-2013 và 2 năm thực hiện Đề án 05 về mở rộng và nâng cao chất lượng CVĐ trong giai đoạn mới đã diễn ra hôm 5/11. [IMG]/userfiles/image/2013/qb10.jpg[/IMG]Các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ TDĐKXDĐSVHƠKDC giai đoạn 2009-2013 và 2 năm thực hiện Đề án 05 về mở rộng và nâng cao chất lượng CVĐ trong giai đoạn mới nhận Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: QB)
Báo cáo kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động tại hội nghị nêu rõ: 5 năm qua, cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC đã được Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Bình quan tâm, thường xuyên đổi mới về nội dung, phương thức triển khai thực hiện để phù hợp với tình hình đặc điểm của địa bàn. Chất lượng cuộc vận động ngày càng được nâng lên, nội dung được mở rộng; xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình trên cả 5 nội dung làm cho cuộc vận động ngày càng có sức lan toả và mang tính bền vững.
Thông qua CVĐ đã phát huy được sức mạnh tổng hợp trong cộng đồng dân cư, góp phần động viên, khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tạo được sự chuyển biến tích cực trong xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, phong phú ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, thực hiện DSKHHGĐ; góp phần phát huy dân chủ, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp nhau trong cộng đồng; phát huy truyền thống 'uống nước nhớ nguồn', 'đền ơn đáp nghĩa', 'tương thân tương ái', từ thiện nhân đạo....
Bên cạnh những kết quả đạt được, CVĐ TDĐKXDĐSVHƠKDC giai đoạn 2009-2013 trên địa bàn tỉnh Quảng bình còn bộc lộ một số mặt tồn tại, hạn chế như: công tác tuyên truyền, vận động có thời điểm chưa thường xuyên, có mặt còn hình thức; việc xây dựng và nhân rộng mô hình còn chậm; hiệu quả hoạt động của một số Ban công tác Mặt trận vẫn còn hạn chế; sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể có lúc chưa thường xuyên, hiệu quả thấp...
Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đồng thời khắc phục những mặt còn tồn tại, hội nghị đã thông qua và thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ trong việc thực hiện cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới 2013 – 2018.
Cũng tại hội nghị, 100 tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC giai đoạn 2009-2013 và 2 năm thực hiện Đề án 05 về mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động trong giai đoạn mới đã được biểu dương.


Dịp này, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình đã trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ TDĐKXDĐSVHƠKDC giai đoạn 2009-2013 và 2 năm thực hiện Đề án 05 về mở rộng và nâng cao chất lượng CVĐ trong giai đoạn mới.

BTV


Theo cinet.vn

View more random threads: