(Cinet) – Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể cùng sự tham gia nhiệt tình của nhân dân trong huyện, những năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã đạt được những chuyển biến tích cực.
Quán triệt quan điểm “Văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội”, Huyện ủy Điện Biên đã chỉ đạo xây dựng nội quy, quy chế về nếp sống văn hóa văn minh trong các cơ quan, đơn vị, tiêu chuẩn công sở văn minh sạch đẹp, gia đình văn hóa...
Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàntoàn huyện có 348/452 bản làng đăng ký xây dựng làng bản văn hoá đạt 75,1%; 204 làng bản được công nhận làng bản văn hoá, đạt 60,89%; 140/149 cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa (đạt 93,9%); 18.268 gia đình đăng ký gia đình văn hóa; đã có 15.194 số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, xây dựng được trên 300 bản quy ước, hương ước phù hợp với pháp luật, kế thừa được những nét văn hóa trong phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân.
Hiện nay trên địa bàn huyện có 18 điểm bưu điện văn hoá xã, 01 thư viện huyện với tổng số 17.000 đầu sách, trên 400 đội văn nghệ, câu lạc bộ, các thôn bản, cơ quan đơn vị hoạt động thường xuyên; 25/25 xã được phủ sóng phát thanh và truyền hình, các hoạt động văn hoá thể thao được tổ chức thường xuyên góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.
Hàng năm Phòng Văn hóa, Thông tin huyện đã duy trì và tổ chức 250-300 buổi hoạt động văn hóa văn nghệ, thông tin lưu động chương trình biểu diễn ca múa nhạc có chủ đề gắn với tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa và tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh cho quần chúng nhân dân.
Hiện nay, huyện có 60 nhà văn hoá đưa vào hoạt động có hiệu quả. Huyện tiếp tục xây dựng phương án đề nghị UBND tỉnh đầu tư xây dựng mới từ 3-5 nhà văn hóa; nâng cấp 5 nhà văn hóa du lịch thuộc các xã: Thanh Xương, Thanh Nưa; Thanh Chăn; U Va; Thanh Luông để đáp ứng phục vụ Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Bên cạnh đó, việc thực hiện Chương trình Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc huyện Điện Biên đã từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ gìn và phát huy những đạo lý tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Bản sắc văn hóa của các dân tộc, tình cảm cộng đồng, tình làng nghĩa xóm gắn bó, đoàn kết hơn, tinh thần tương thân, tương trợ được phát huy và mở rộng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian qua.
Tin từ ĐB


Theo cinet.vn

View more random threads: