(Cinet) – Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2164/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030. [IMG]/userfiles/image/2013/images31.jpg[/IMG]Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở nhằm tổ chức các cơ sở hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn dân cư, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, thể thao của các tầng lớp nhân dân, đồng thời làm nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động p hục vụ các nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương. Đồng thời, quy hoạch đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổ chức bộ máy, cán bộ, tổ chức các hoạt động, thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thường xuyên đến sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa, luyện tập thể dục thể thao và vui chơi giải trí. Bên cạnh đó, quy hoạch còn nhằm nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền, phát huy vai trò quản lý nhà nước của ngành VHTTDL và năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các thiết chế văn hóa trong việc xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.
Mục tiêu cụ thể đến năm 2020, 70% số thôn (riêng ở khu vực miền núi là 50%) có Nhà Văn hóa, Khu Thể thao, trong đó được đầu tư trang thiết bị và dành tối thiểu 30% thời gian sử dụng trong năm để tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em.
Với cấp xã, 80% số đơn vị hành chính xã (riêng ở khu vực miền núi là 60%) có Trung tâm Văn hoá-Thể thao, trong đó được đầu tư trang thiết bị và dành tối thiểu 30% thời gian sử dụng trong năm để tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em. Những địa phương chưa có đủ điều kiện để xây dựng tại mỗi đơn vị hành chính cấp xã một Trung tâm Văn hóa-Thể thao, có thể xây dựng tại cụm xã (3 đến 5 xã) một Trung tâm Văn hóa-Thể thao.
Với cấp huyện, 90% số đơn vị hành chính cấp huyện có Trung tâm Văn hoá-Thể thao; 30% số đơn vị hành chính cấp huyện có Nhà Thiếu nhi; 10% số đơn vị hành chính cấp huyện có Nhà Văn hóa Lao động.
Còn đối với cấp tỉnh, 100% số đơn vị hành chính cấp tỉnh có Trung tâm Văn hoá; 100% số đơn vị cấp tỉnh có Cung Thiếu nhi, Nhà Thiếu nhi hoặc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi; 50% số đơn vị cấp tỉnh có Cung Văn hóa Lao động, Nhà Văn hóa Lao động.
Xây dựng Trung tâm Văn hóa; Cung Thiếu nhi, Nhà Thiếu nhi; Cung Văn hóa Lao động, Nhà Văn hóa Lao động cấp Quốc gia; Khu vui chơi giải trí hiện đại tại Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương là trung tâm các vùng kinh tế trọng điểm và các đô thị loại I khác trong cả nước.
100% khu công nghiệp, khu chế xuất có quy hoạch quỹ đất để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân, người lao động. Trong đó tối thiểu 30% Khu công nghiệp, Khu chế xuất đã hoạt động xây dựng được Trung tâm Văn hóa-Thể thao phục vụ công nhân, người lao động.
Để triển khai thực hiện quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ VHTTDL: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể, UBND cấp tỉnh hướng dẫn tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 – 2020, định hướng đến năm 2030; Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy hoạch này; định kỳ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ thực hiện và các vấn đề phát sinh. Hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc sử dụng kinh phí phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo mục tiêu, kế hoạch của Bộ, ngành, địa phương đã được phê duyệt.
CN


Theo cinet.vn

View more random threads: