(Cinet) – Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Xuân Trường đã đạt được những kết quả ghi nhận.
Được biết, trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào, huyện Xuân Trường đã kiện toàn BCĐ phong trào từ huyện xuống cơ sở; ban vận động của các xóm, thôn, tổ dân phố; hoàn chỉnh và bổ sung quy chế làm việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo và tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá ở cơ sở.
Nhằm nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân, Cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Xuân Trường đã ban hành cơ chế hỗ trợ khuyến khích các thôn, xóm, tổ dân phố xây dựng Nhà văn hóa, từng bước phấn đấu hoàn chỉnh hệ thống thiết chế văn hoá ở cơ sở. Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cũng đã chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015, trong đó ưu tiên dành quỹ đất để xây dựng các địa điểm tổ chức sinh hoạt văn hóa, TDTT; huy động mọi nguồn lực xã hội để đầu tư các thiết chế văn hóa cơ sở. Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện có 156 Nhà văn hóa xóm, tổ dân phố đạt tiêu chí Nông thôn mới.
Bên cạnh việc tăng cường các thiết chế văn hóa cơ sở, thì các phong trào như: Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Cơ quan, đơn vị văn hóa cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo số liệu thống kê, hiện nay, trên địa bàn huyện có 37.648 gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá (đạt 72,73%); 67% số xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu Làng văn hoá; 91% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Đơn vị có nếp sống văn hóa”.
Có được kết quả trên đây là do cấp ủy, chính quyền huyện đã biết tập trung khai thác và phát huy sức mạnh nội lực và vai trò làm chủ của nhân dân. Cụ thể, trong quá trình gắn kết thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với phong trào cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới đã được lãnh đạo huyện cụ thể hoá bằng chương trình “Người Xuân Trường quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh”, từ đó huyện đã huy động cộng đồng dân cư xóm, đội, tổ dân phố hiến 3.660.678m2 đất để xây dựng NTM.
Công tác trùng tu, tôn tạo, bảo vệ di tích cũng được các địa phương trong huyện tiến hành một cách hiệu quả theo đúng Luật Di sản văn hóa. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong những năm qua, nhân dân địa phương đã đóng góp được trên 100 tỷ đồng để trùng tu, tôn tạo các di tích.
Bên cạnh đó, việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội cũng được triển khai một cách nghiêm túc và hiệu quả. Nhiều lễ hội được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, trong đó, không ít các lễ hội địa phương đã trở thành “điểm đến” thu hút nhân dân trong cả nước với phần lễ và phần hội được phục dựng các giá trị truyền thống thông qua các hoạt động thi đấu thể thao, dân ca, dân vũ.
Có thể nói, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện trong những năm đã đem lại hiệu quả rõ rệt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn huyện.
Tin từ NĐ


Theo cinet.vn

View more random threads: