(Cinet) – Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng sự tham gia nhiệt tình của người dân, Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong năm 2013 đã đạt được nhiều kết quả ghi nhận.<strong style='mso-bidi-font-weight:normal'>[/B]
Năm 2013, Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013 và hội nghị tập huấn chương trình xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2013. Tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào “TDĐKXDĐSVH” thành lập; ban hành quy chế làm việc của Văn phòng BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh và thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Tổ chuyên viên BCĐ tỉnh.
Bên cạnh đó, BCĐ cũng đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” giai đoạn 2013 - 2015”.
Triển khai thực hiện Nghị định số 105/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức; tham mưu BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh hướng dẫn kiện toàn BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” các cấp.
Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 915/HD-BTĐKT, ngày 05/6/2013 của Ban TĐKT Trung ương về đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn và thủ tục, hồ sơ khen thưởng phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Hướng dẫn tổ chức Lễ phát động đăng ký, xây dựng “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.
Trình xin ý kiến Trưởng BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh tham dự Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II; gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng 11 hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc, trong đó xây dựng tư liệu cá nhân tham dự chương trình gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhận thưởng tại Hội nghị.
Theo dõi, tổng hợp tình hình tổ chức Lễ phát động đăng ký “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố báo cáo về Thường trực BCĐ tỉnh.
Thống kê số liệu xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; lập danh sách xã tham gia thực hiện mô hình xây dựng, sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới. Báo cáo số liệu kết quả xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới (2008 - 2013) và báo cáo kết quả 5 năm thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2007 - 2012).
Cũng trong năm qua, Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành đoàn thể tiến hành kiểm tra để công nhận và tái công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2013; tổ chức hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn (2007 - 2012); tổ chức lễ phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Kiện toàn BCĐ huyện, ban hành quy chế làm việc và thành lập văn phòng BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 27/CT-TW của Bộ chính trị (khóa VIII) và Thông tư 04 của Bộ VHTTDL về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Bên cạnh đó, ngành còn tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký thực hiện gia đình văn hóa, ấp, khóm, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2014.
Trong công tác xây dựng đời sống văn hóa, các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì và phát huy tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các loại hình sinh hoạt Câu lạc bộ, tổ, đội văn nghệ nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
CN


Theo cinet.vn

View more random threads: