(Cinet) - Trong 6 tháng đầu năm 2009 Vụ Thư viện đã chỉ đạo các hệ thống thư viện trong cả nước triển khai kế hoạch công tác năm 2009, làm tốt chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.Vấn đề chuẩn hoá về nghiệp vụ với mục tiêu thống nhất, hội nhập ngày càng được chú trọng; kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất cho thư viện ngày được quan tâm đầu tư; đội ngũ cán bộ thư viện ngày được bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ dưới nhiều hình thức. Nhiều thư viện tỉnh, thành phố đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động.<o></o>
Triển khai xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các tiêu chí đánh giá hiệu quả, tác động của hoạt động thư viện đối với xã hội; Trình Lãnh đạo Bộ ký Quyết định thành lập Ban soạn thảo và tổ Biên tập Luật Thư viện; Trình Lãnh đạo Bộ ký Quyết định thanh lập tổ biên soạn Thông tư liên tịch Bộ VHTTDL và Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý Thư viện Đại học; Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các hệ thống thư viện triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về thư viện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện ở địa phương; Kịp thời đưa nội dung Hướng dẫn thi hành một số văn bản QPPL về lĩnh vực thư viện mới ban hành vào chương trình tập huấn cho cán bộ quản lý thư viện tỉnh, thành phố và cán bộ thư viện cấp huyện.<o></o>
Mạng lưới thư viện cấp huyện được quan tâm đầu tư, phát triển tương đối đều ở nhiều vùng, miền, đáp ứng nhu cầu đọc ngày càng cao của đông đảo quần chúng nhân dân, một số thư viện cấp huyện đã triển khai việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động; hệ thống thư viện, phòng đọc sách cơ sở ngày càng được củng cố, phát triển và đa dạng hoá về mô hình phục vụ.<o></o>
Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thư viện và tình hình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thư viện cũng được triển khai hiệu quả, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, nổi cộm trong hoạt động thư viện ở địa phương. Vai trò quản lý nhà nước về công tác thư viện ngày càng được củng cố, tăng cường. Trong 6 tháng đầu năm Vụ thư viện đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hoá trong lĩnh vực thư viện và nắm tình hình thực tế hoạt động của thư viện một số tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà, Kon Tum, Gia Lai, Sóc Trăng, Bạc Liêu Thành lập đoàn công tác đi khảo sát thực tế tình hình tổ chức và hoạt động của hệ thống thư viện Đại học tại một số trường đại học khu vực miền Bắc và khu vực Duyên hải Sông hồng.<o></o>
Ngoài ra, để nâng cao vai trò quản lý nhà nước về hoạt động thư viện, Vụ Thư viện đã triển khai Hội nghị sơ kết mô hình thư viện tư nhân và triển khai Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng tại Hà Nội (từ ngày 21 - 23/5/2009). với sự tham gia của hơn 150 đại biểu là đại diện lãnh đạo một số Sở VHTTDL tiêu biểu, Lãnh đạo, trưởng phòng nghiệp vụ thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt hội nghị còn có sự tham gia của 17 đại biểu là chủ nhân của thư viện tư nhân tiêu biểu trong cả nước. Tại Hội nghị này Lãnh đạo bộ đã tặng bằng khen cho 17 thư viện tư nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc phục vụ cộng đồng. <o></o>
Về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá trong lĩnh vực thư viện, Vụ thư viện đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia năm 2008 kế cả phần tiết kiệm. Làm việc với một số Nhà Xuất bản về nội dung sách tài trợ cho thư viện tỉnh theo kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia năm 2009; Chuẩn bị danh mục sách và các thủ tục đấu thầu năm 2008. Hỗ trợ sách cho các thư viện, tủ sách cơ sở cho 7 thư viện xã.<o></o>
Trong công tác Văn hoá - thông tin đối ngoại, Vụ thư viện phối hợp với thư viện Quốc gia Việt <st1:country-region w:st='on'>Nam</st1:country-region>, Hội Thư viện Việt <st1:country-region w:st='on'><st1lace w:st='on'>Nam</st1lace></st1:country-region> tổ chức Đại hội ConSal lần thứ 14 tại Hà Nội từ ngày (20- 24/4/2009). Hội nghị đã được bạn bè quốc tế trong khu vực đánh giá cao; Làm việc với quỹ Bilmelida Gate về việc triển khai dự án thí điểm và nâng cao sử dụng máy tính truy cập thông tin miễn phí trên mạng của cộng đồng tại 3 tỉnh Thái Nguyên; Nghệ An; Trà Vinh; Họp với quỹ châu Á và giám đốc dự án Sida về các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động thư viện; Làm việc với Quỹ Force (Hà Lan) về việc tài trợ xây dựng Studio sách nói tại thư viện Hà Nội.<o></o>
Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hoá về lĩnh vực thư viện với phương châm xây dựng đi đôi với quản lý. Thường xuyên duy trì, củng cố việc phối hợp với các bộ, ngành có liên quan để xây dựng các mô hình thư viện, tủ sách phục vụ cộng đồng ngày một chất lượng, hiệu quả như: phối hợp Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng tổng kết 15 năm hoạt động xây dựng Tủ sách đồn biên phòng; Mô hình thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng tiếp tục duy trì và phát triển tốt ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.<o></o>
Triển khai xây dựng chiến lược phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và hướng dẫn các thư viện tỉnh, thành phố trong cả nước xây dựng xây dựng chiến lược phát triển thư viện trong tỉnh theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ. <o></o>
Vụ sẽ tiếp tục phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở triển khai chương trình mục tiêu quốc gia văn hoá về lĩnh vực thư viện: Cấp sách xây dựng kho lưu động ở thư viện tỉnh, thành phố luân chuyển về cơ sở; Cấp sách cho các thư viện huyện miền núi, biên giới còn gặp nhiều khó khăn; Đào tạo tập huấn cán bộ thư viện cấp huyện và cơ sở; Bảo quản kho sách tài liệu quí hiếm tại thư viện tỉnh, thành phố; Xây dựng thư viện huyện đặc biệt khó khăn.TT
<o> </o>

Theo cinet.vn