Đó là mục tiêu của Thư viện tỉnh trong đề án “Phát triển ngành Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”.Theo đó, đến năm 2010, Thư viện tỉnh sẽ trở thành một trung tâm thông tin hiện đại và lớn nhất địa phương và là một thư viện kiểu mẫu, đạt chuẩn ở khu vực phía Nam về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ hiện đại và phương thức hoạt động tiên tiến.<o></o>
Để đạt được mục tiêu trên, Thư viện tỉnh đã bắt đầu xây dựng kế hoạch số hóa tài liệu, trước hết là địa chí Bà Rịa – Vũng Tàu, các công trình nghiên cứu và các tài liệu quý hiếm. Trong thời gian tới, Thư viện tỉnh tiếp tục thành lập phòng bản đồ sưu tầm và bổ sung các loại tài liệu bản đồ, các công trình nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp về Bà Rịa – Vũng Tàu; trang bị xe thư viện lưu động kỹ thuật số… Đồng thời tổ chức mạng lưới thư viện công cộng rộng khắp, linh hoạt, phù hợp ở mỗi địa bàn dân cư.Theo BR -VT<o></o>
<o> </o>

Theo cinet.vn

View more random threads: