(Cinet) - Ngày 7/1 vừa qua, Thư viện tỉnh Phú Yên đã tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010.<meta content='text/html; charset=utf-8' http-equiv='Content-Type'>
<meta content='Word.Document' name='ProgId'>
<meta content='Microsoft Word 12' name='Generator'>
<meta content='Microsoft Word 12' name='Originator'>
<link href='file:///C:\Users\LETAIT~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_filelist.xml' rel='File-List'>
<link href='file:///C:\Users\LETAIT~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_themedata.thmx' rel='themeData'>
<link href='file:///C:\Users\LETAIT~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_colorschememapping.xml' rel='colorSchemeMapping'>
<o></o>
Năm 2009, Thư viện tỉnh đã triển khai ứng dụng công nghệ khoa học đồng bộ, tạo điều kiện cho việc nhập dữ liệu theo chuẩn MARC, biên mục theo chuẩn AACR2 được áp dụng đầy đủ, bổ sung 3.493 tên sách, 342 tạp chí mới, 408 đĩaCD - Rom… thu hút được 134.831 lượt bạn đọc đến mượn và đọc gần 180.000 lượt tài liệu, sách báo, tạp chí. Trong năm 2010, Thư viện tỉnh tập trung xây dựng bổ sung vốn tài liệu đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập của bạn đọc trong toàn tỉnh như: đĩa CD - Rom dữ liệu, báo, tạp chí; sưu tầm và cập nhật tin, địa chí cho trang web thư viện, dữ liệu số, tổ chức cung cấp thông tin

chuyên đề theo yêu cầu của bạn đọc…

Đồng thời, mở các lớp tập huấn chuyên môn để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ thư viện, tăng cường hoạt động của thư viện và tủ sách ở cơ sở hầu phục vụ tốt nhu cầu văn hóa đọc của nhân dân.<o></o>TT

Theo cinet.vn

View more random threads: