(Cinet)- Văn bản số 256/BVHTTDL-TV ngày 22/01 của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL các tỉnh/thành phố về việc thông báo vốn và hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá trong lĩnh vực thư viện năm 2013. Hình chỉ mang tính chất minh hoạ.
Theo đó, tiếp theo công văn số 4628/BVHTTDL-KHTC ngày 28/12/2012 của Bộ VHTTDL về việc hướng dẫn thực hiện vốn bố trí từ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá năm 2013, Bộ VHTTDL thông báo vốn bố trí cho mục tiêu cấp sách cho hệ thống thư viện huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó và đặc biệt khó khăn…
Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá trong lĩnh vực thư viện năm 2013 gồm những nội dung chính: Bảo đảm cấp đúng đối tượng hưởng lợi: thư viện huyện ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó và đặc biệt khó khăn…; Bảo đảm vốn bổ sung sách hạt nhân phục vụ tại chỗ và sách luân chuyển cho các thiết chế có phục vụ sách, báo cho cộng đồng tại cơ sở; Thời gian xuất bản tài liệu theo hướng dẫn của các năm trước đó; Cơ cấu nội dung sách theo nhu cầu thực tế của địa phương và phải đảm bảo chất lượng, đồng thời thực hiện đóng dấu sách Chương trình mục tiêu quốc gia như đã hướng dẫn; Bảo đảm bố trí vốn từ ngân sách địa phương để bổ sung cho kho luân chuyển của Thư viện tỉnh phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ.
Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL các tỉnh/thành phố xây dựng Đề án triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá trong lĩnh vực thư viện năm 2013 và gửi về Bộ (Vụ Thư viện) chậm nhất ngày 30/3/2013; Báo cáo kết quả thực hiện chậm nhất ngày 31/12/2013.
T.H


Theo cinet.vn

View more random threads: