(Cinet)- Sáng 26/6, tại TP.Hạ Long, Quảng Ninh, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn “Quan điểm của Đảng về văn học, nghệ thuật và hoạt động phê bình văn học, nghệ thuật”. [IMG]/userfiles/image/2013/tap huan.jpg[/IMG]Quang cảnh lớp tập huấn (ảnh: báo Quảng Ninh).
Tham gia lớp tập huấn có 200 học viên là các cán bộ chỉ đạo, quản lý, tham mưu của ban tuyên giáo, sở VHTTDL các tỉnh, thành, hội VHNT; cán bộ, phóng viên, biên tập viên văn nghệ của các báo, tạp chí, đài Phát thanh truyền hình của Trung ương và địa phương...
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhấn mạnh: Nghị quyết 23-NQ\TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới” đã khẳng định những thành tựu, đồng thời chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm trong hoạt động văn học, nghệ thuật của nước ta trong thời kỳ đất nước tiến hành đổi mới và hội nhập quốc tế. Nghị quyết đã được các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến các địa phương triển khai thực hiện được 5 năm. Những nội dung cơ bản của Nghị quyết 23 đến nay vẫn phát huy giá trị chỉ đạo thời sự trong công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động văn học, nghệ thuật...
Từ năm 2009 đến nay, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã liên tục mở các lớp tập huấn lý luận, phê bình cho đội ngũ cán bộ đang hoạt động trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong phạm vi cả nước; tính tới thời điểm này, đã hoàn thành 9 lớp tập huấn.
Lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ, sự hiểu biết về một số vấn đề cơ bản trong công tác tư tưởng, báo chí và văn nghệ trong thời kỳ đổi mới; hệ thống về quan điểm đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng và tạo ra môi trường trao đổi nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng thực hành viết bài phê bình văn học, nghệ thuật cho các học viên.
Trong các ngày từ 26/6 đến 29/6, các học viên sẽ được học 5 chuyên đề: “Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước về văn hóa, văn nghệ”; “Nâng cao kỹ năng thực hành trong hoạt động phê bình văn học, nghệ thuật”; “Đường lối của Đảng với sự đổi mới tư duy lý luận trong văn hóa văn nghệ đặc biệt từ Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 đến Nghị quyết V Đại hội VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam”; “Chống các quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật”; “Công tác tư tưởng - văn hóa trong tình hình mới” ...
T.H


Theo cinet.vn