(Cinet)- Quyết định số 2982/QĐ-BVHTTDL ngày 07/9/2015 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Liên hoan phim tài liệu khoa học quốc tế 2015.

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009; Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009; Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Điện ảnh. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho phép Viện Goethe Hà Nội tổ chức Liên hoan phim tài liệu khoa học quốc tế 2015, thời gian từ 01/10-20/12/2015 tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đăk Lăk, Thành phố Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Lâm Đồng.

Danh sách các phim trình chiếu tại Liên hoan theo Quyết định số 170/QĐ- ĐA ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Cục trưởng Cục Điện ảnh về việc giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam.

Về kinh phí, Viện Goethe Hà Nội chịu mọi chi phí liên quan đến tổ chức Liên hoan phim.

T.HTheo cinet.vn

View more random threads: