Ảnh; Internet(Cinet)- Quyết định số 3074/QĐ-BVHTTDL ngày 14/9/2015 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức “Ngày hội văn hóa - thể thao Người cao tuổi Việt Nam 2015”.

Bộ VHTTDL giao Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối họp với các đơn vị có liên quan tổ chức “Ngày hội văn hóa-thể thao Người cao tuổi Việt Nam 2015”.

Địa điểm: Trung tâm Triến lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam (Số 2 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

Thời gian: Từ ngày 01 đến ngày 04 tháng 10 năm 2015.

Đồng Trưởng ban: Ông Dương Văn Quynh – giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và ông Ngô Trọng Vịnh- Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam có trách nhiệm:

Xây dựng Kế hoạch, dự toán kinh phí tố chức “Ngày hội văn hóa-thể thao Người cao tuổi Việt Nam 2015” trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tố chức các hoạt động “Ngày hội văn hóa-thể thao Người cao tuổi Việt Nam 2015” theo kế hoạch đã được duyệt và các quy định hiện hành.

Kinh phí tổ chức từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2015 của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam; Kinh phí của đơn vị phối hợp thực hiện; Kinh phí xã hội hóa (nếu có).

CNTheo cinet.vn

View more random threads: