(Cinet)- Quyết định số 3275/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2015 của Bộ VHTTDL về việc cho phép Công ty TNHH Hình Ảnh 116 thực hiện, sản xuất bộ phim truyện “Nữ Đại Gia”.

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Luật số 31/2009/QH12 ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh; Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh. Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho phép Công ty TNHH Hình Ảnh 116 mời 01 đạo diễn quốc tịch Mỹ tham gia đoàn làm phim “Nữ Đại Gia” theo đúng nội dung giám định kịch bản đã được Cục Điện ảnh phê duyệt số 648/ĐA-NT ngày 16 tháng 09 năm 2015 và Công văn đồng ý của Cục Điện ảnh số 695/ĐA-NT ngày 30 tháng 09 năm 2015.

Thời gian: Từ 01/09/2015 - 01/09/2016.

Địa điểm: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Cần Thơ, Mỹ Tho, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Nam.

Mọi vật liệu ghi hình, ghi tiếng và sản phẩm của phim chỉ được xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi các cơ quan chức năng cấp phép; phim được phát hành khi có giấy phép phổ biến và phát hành do Cục Điện ảnh cấp.

T.H

Theo cinet.vn

View more random threads: