Ảnh minh họa(Cinet)- Quyết định số 3577/QĐ-BVHTTDL ngày 21/10 của Bộ VHTTDL về việc Tổ chức Hội nghị- Hội thảo công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

Bộ VHTTDL giao Vụ Pháp chế tổ chức Hội nghị - Hội thảo công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch tại khu vực 2 (miền Bắc và miền Nam).

Thời gian tổ chức: Trong tháng 11/2015.

Thành phần tham gia: Đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL, Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao; Trưởng phó phòng, ban có liên quan, lãnh đạo một số đơn vị sự nghiệp, cán bộ, công chức làm công tác pháp chế thuộc Sở, đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: