Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)(Cinet)- Quyết định số 3582/QĐ-BVHTTDL ngày 21/10/2015 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Hội đồng Giám khảo “Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc - 2015”

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 3186/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu và các đơn vị có liên quan tổ chức “Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc - 2015” vào đầu tháng 11 năm 2015 tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo “Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc - 2015” tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu gồm:

1. PGS Tất Thắng - Nhà Lý luận phê bình sân khấu, Nguyên tổng Biên tập Tạp chí sân khấu - Chủ tịch;

2. NSND. Nguyễn Mạnh Tưởng - ủy viên;

3. Nhà văn Chu Lai - Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam - Uỷ viên;

4. Đạo diễn, NSND. Trần Ngọc Giàu - Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang - ủy viên;

5. Đạo diễn, NSND. Giang Mạnh Hà - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai, Trưởng đoàn Cải lương Đồng Nai - ủy viên.

Hội đồng Giám khảo có nhiệm vụ theo dõi Cuộc thi, chấm điểm theo Quy chế chấm thi và khen thưởng được duyệt, đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác đúng quy định.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng Giám khảo trích từ nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi thuộc kinh phí sự nghiệp năm 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Hội đồng Giám khảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

T.HTheo cinet.vn

View more random threads: