Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)(Cinet)- Quyết định số 3588/QĐ-BVHTTDL ngày 22/10/2015 của Bộ VHTTDL về việc đón Chủ tịch Hội Hữu nghị Đức-Việt vào Việt Nam và tổ chức Lễ đón nhận phim tư liệu và phim truyện về Việt Nam.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Viện trưởng Viện Phim Việt Nam. Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho phép Viện Phim Việt Nam đón Giáo sư Gunter Giesenfeld, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đức - Việt vào Việt Nam và tổ chức Lễ đón nhận phim tư liệu và phim truyện về Việt Nam, thời gian từ ngày 15 - 19/11/2015.

Viện Phim Việt Nam chịu toàn bộ kinh phí đón ông Gunter Giesenfeld và tổ chức Lễ đón nhận phim.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.HTheo cinet.vn

View more random threads: