Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)(Cinet)- Văn bản số 4483/BVHTTDL-TCCB ngày 29/10/2015 của Bộ VHTTDL gửi Các Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố Trực thuộc trung ương về việc tổng kết, đánh giá chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức nhiệm kỳ 2011-2015.

Để tiến hành tổng kết, đánh giá mô hình, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực của Bộ và ngành văn hóa, thể thao và du lịch nhiệm kỳ Chính phủ 2011-2015; đề xuất mô hình, chức năng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2020, Bộ VHTTDL yêu cầu các Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Sở) thực hiện việc đánh giá mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trong giai đoạn 2011-2015 của Sở theo các nội dung chủ yếu như sau:

1. Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Đánh giá tình hình tổ chức triển khai thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo các quy định của Chính phủ, của Bộ, của UBND cấp tỉnh theo lĩnh vực được giao tham mưu, quản lý trong giai đoạn 2011 - 2015 (nêu rõ những thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn); đánh giá làm rõ những mặt hợp lý và chưa hợp lý (có sự trùng lắp, chồng chéo hoặc bỏ trống hoặc phân công chưa đủ rõ) trong các quy định hiện hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở.

2. Về cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động:

- Đánh giá tình hình triển khai thực hiện các quy đinh của Chính phủ, của Bộ, của UBND cấp tỉnh về cơ cấu tổ chức của Sở trong giai đoạn 2011-2015; đánh giá làm rõ những quy định bất hợp lý (nếu có) về cơ cấu tổ chức của Sở theo các quy định hiện hành.

- Đánh giá tình hình công tác quản lý và thực hiện biên chế trong giai đoạn 2011-2015.

- Đánh giá tình hình triển khai thực hiện quy chế tổ chức hoạt động của Sở; cơ chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đánh giá làm rõ những quy định bất hợp lý (nếu có) về cơ chế hoạt động của Sở.

3. Trên cơ sở đánh giá các nội dung nêu trên kiến nghị, đề xuất các nội dung về mô hình, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hoặc tiếp tục thực hiện trong nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2020.

Nội dung báo cáo của các Sở gửi về Bộ VHTTDL (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/11/2015 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: