(Cinet)- Quyết định số 3801 QĐ-BVHTTDL ngày 02/11/2015 của Bộ VHTTDL về việc ban hành Quy chế (sửa đổi) đặt hàng sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật (lĩnh vực văn học) thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 2978/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế đặt hàng sáng tác và công bố các tác phấm văn học, nghệ thuật - Lĩnh vực văn học thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 115/CV-HNV ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Hội Nhà văn Việt Nam về việc đề nghị điều chỉnh Quy chế đặt hàng sáng tác và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật; Biên bản ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Hội đồng Thẩm định, đánh giá chất lượng và nghiệm thu các tác phấm thuộc về thể loại Văn học thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế (sửa đổi) đặt hàng sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật (lĩnh vực văn học) thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, bỏ Ý 3, Điều 6 về “Tiêu chí tác phẩm”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2978/QĐ-B VHTTDL ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

T.H

Theo cinet.vn

View more random threads: