Ảnh minh họa(Cinet)- Quyết định số 3741 /QĐ-BVHTTDL ngày 30/10 của Bộ VHTTDL về việc Thành lập Ban tổ chức lớp “Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đối tượng cán bộ quản lý các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ”.

Ban Tổ chức gồm 7 thành viên. Ông Đào Mạnh Hừng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Trưởng ban; Ông Bùi Quang Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Phó trưởng ban thường trực; Bà Lê Thị Phượng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Phó trưởng ban; Ông Thân Xuân Ân, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó trưởng ban; Ông Lê Xuân An, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang - Phó trưởng ban.

Đối tượng tham dự: Cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ sở đào tạo, cán bộ đã được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn có liên quan tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh, thành phố.

Chương trình, nội dung các chuyên đề giảng dạy tại lớp, gồm 4 chuyên đề.

Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013.

Chuyên đề 2: Giáo dục và sự phát triển bền vững.

Chuyên đề 3: Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục đào tạo theo Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Chuyên đề 4: Công tác quản lý và nghiên cứu khoa học trong các cơ sở đào tạo và Viện nghiên cứu

CNTheo cinet.vn

View more random threads: