Cổng đình Miêu Nha (Ảnh: Internet)(Cinet)- Văn bản số 4493/BVHTTDL-DSVH ngày 29/10 của Bộ VHTTDL về việc Thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ bảo quản và tu bổ di tích đình Miêu Nha và đình Tây Mỗ thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 7538/UBND- VX và Công văn số 7543/UBND-VX ngày 26 tháng 10 năm 2015 của UBND TP Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích đình Miêu Nha và đình Tây Mỗ thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, về việc này, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ bảo quản và tu bổ di tích đình Miêu Nha và đình Tây Mỗ để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí của địa phương và nguồn xã hội hóa, cụ thể như sau:

Di tích đình Miêu Nha: hạng mục Đại bái, Ống muống, Hậu cung; nhà Tả mạc, nhà Hữu mạc; Văn chỉ; xây mới nhà Khách và hạ tầng kỹ thuật (sân vườn, ao đình, công trình phụ trợ).

Di tích đình Tây Mỗ: hạng mục nhà Khách, nhà Tạo soạn, nhà vệ sinh và hạ tầng kỹ thuật.

Căn cứ nội dung, tính chất tu bổ di tích, đề nghị ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập hồ sơ (Dự án hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với từng di tích cụ thể đã thỏa thuận trên đây) theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: