Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)(Cinet)- Quyết định số 3881/QĐ-BVHTTDL ngày 06/11/2015 của Bộ VHTTDL cho phép Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh đón nghệ sỹ nước ngoài vào Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc “A night of German music”.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho phép Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh đón nghệ sỹ Hàn Quốc và Đức (02 người) vào Việt Nam tham gia biểu diễn chương trình hòa nhạc “A night of German music”.

Thời gian biểu diễn vào ngày 06 tháng 11 năm 2015 tại Phòng hòa nhạc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Về kinh phí, nhà tài trợ Việt Nam - Korea Times chịu chi phí tổ chức, thù lao biểu diễn, ăn, ở, đi lại cho nghệ sỹ, in ấn tờ rơi quảng cáo; Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm về nội dung và tổ chức chương trình.

T.HTheo cinet.vn

View more random threads: