Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)(Cinet)- Quyết định số 3883/QĐ-BVHTTDL ngày 09/11/2015 của Bộ VHTTDL cho phép Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam đón đoàn khảo cổ Trường Đại học Đông Á, Nhật Bản.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho phép Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam đón đoàn khảo cổ Trường Đại học Đông Á, Nhật Bản (gồm 04 người) sang tiến hành cuộc khai quật lần thứ hai trong Dự án hợp tác giữa Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và Trường Đại học Đông Á, Nhật Bản.

Thời gian từ ngày 24/11/2015 đến ngày 04/01/2016.

Về kinh phí, phía Nhật Bản chịu chi phí vé máy bay khứ hồi, đi lại, chi phí khảo sát, nghiên cứu trong thời gian tại Việt Nam. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam chi lễ tân đón tiếp, phiên dịch, quà tặng trích từ nguồn kinh phi không thường xuyên Bộ cấp cho Bảo tàng năm 2015.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.HTheo cinet.vn

View more random threads: