SA


Ảnh minh họa(Cinet)- Báo cáo số 228/BC-BVHTTDL ngày 10/11 của Bộ VHTTDL gửi Bộ Tư pháp về việc Báo cáo chuyên đề công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực thực hiện nếp sống văn minh.

Báo cáo đã đánh giá kết quả thực hiện ở cấp trung ương; công tác gia đình văn hóa, “thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”,“Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; công tác quản lý lễ hội.

Dựa trên kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại, Bộ VHTTDL cũng đề xuất, kiến nghị:

Cần quan tâm đến đội ngũ cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các Sở VHTTDL nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật trên phạm vi toàn quốc.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luatạ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở cơ sở.

Các địa phương cần quan tâm bố trí kinh phí hàng năm cho công tác thanh kiểm tra hoạt động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Tăng cường nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phòng nếp sống văn hóa tại các Sở VHTTDL để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: