Ảnh minh họa(Cinet)- Kế hoạch số 4715/KH-BVHTTDL ngày 12/11 của Bộ VHTTDL về việc Tổ chức đoàn kiểm tra, khảo sát thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng năm 2015.

Mục đích kiểm tra: Nắm tình hình, kết quả các hoạt động trong quá trình phối hợp của một số địa phương, đơn vị để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ của năm 2016.

Khảo sát thực trạng đời sống văn hóa, các hoạt động văn hóa các thiết chế văn hóa ở khu vực biên giới, vùng dân tộc thiểu số; Những kết quả đã đạt được và khó khăn vướng mắc trong việc triển khai chương trình phối hợp ở địa phương, từ đó đề ra phương hướng thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng những ĩiăm tiếp theo.

Nội dung kiểm tra: Kết quả triển khai, thực hiện chương trình phối hơp các cơ quan liên quan ở cấp tỉnh (thành) và cấp huyện từ năm 2014 đến năm 2015; Kiểm tra, khảo sát đời sống văn hóa, chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ của một số đồn Biên phòng, xã biên giới; Nắm thực trạng trang bị vật tư văn hoá và hoạt động văn hóa.... ở một số xã khu vực biên giới, bờ biển; Hiệu quả của chương trình phối họp thời gian qua, nghiên cứu đề ra mô hình, nội dung chương trình phổi họp giai đoạn tiếp theo.

Phương thức tiến hành kiểm tra: Nghe Ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành báo cáo; Kiểm tra, khảo sát từ 1-2 huyện và đồn BP của tỉnh, thành; Kiểm tra, khảo sát từ 1 -2 xã biên phòng của tỉnh, thành; Đoàn kiểm tra thông báo, kết luận.

Bộ VHTTDL yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị liên quan phối họp tổ chức chặt chẽ, chu đáo, an toàn, hiệu quả cao.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: