Theo quy định tại Điều 49 Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 2/4/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và Khoản 14 Điều 1 Nghị định 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP đã quy định: Công an phường có thẩm quyền xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính. Trưởng Công an phường được xử phạt vi phạm có mức phạt tới 2 triệu đồng, công an viên tới 200.000 đồng.

Như vậy, nếu việc xử phạt lỗi đi ngược chiều của bạn do trưởng công an phường thực hiện thì đúng về thẩm quyền, ngược lại nếu do chủ thể khác thực hiện sẽ là không đúng về thẩm quyền xử phạt.

Bạn đi vào đường ngược chiều ở quận Cầu Giấy (nội thành Hà Nội) nên theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP, hành vi đi vào đường ngược chiều của bạn có thể bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 800.000 đồng. Do đó, mức phạt tiền 600.000 đồng đối với hành vi đi ngược chiều của bạn là nằm trong mức phạt theo quy định của pháp luật.

Đối với mức tiền phạt vi phạm lớn hơn 200.000 đồng, theo quy định tại Điều 53 Nghị định 34/2010/NĐ-CP và chương IV thủ tục xử phạt vi phạm hành chính được quy định trong Nghị định 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ có trách nhiệm lập biên bản theo đúng mẫu quy định
đối với vi phạm hành chính mà mình phát hiện và chuyển ngay tới người có thẩm quyền xử phạt….

Trong thời hạn 10 ngày đối với hành vi vi phạm rõ ràng, không cần xác minh thêm thì người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Nơi nộp tiền phạt vi phạm hành chính là Kho bạc Nhà nước.

Đối chiếu các quy định nói trên với trường hợp của bạn, việc Công an phường xử phạt lỗi vi phạm của bạn cần phải thực hiện theo trình tự: Lập biên bản xử phạt và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo mẫu thống nhất của Chính phủ. Sau khi nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính, bạn ra Kho bạc Nhà nước để nộp tiền phạt chứ không nộp tiền phạt trực tiếp cho Công an phường.

Như vậy, hành vi công an phường không lập biên bản vi phạm, không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà thu tiền phạt của bạn là không đúng theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Theo luật sư Phạm Thanh Bình/ VNETheo nguoiduatin.vn