<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><span style="">Suối Ràng - Đồng Nai (Ảnh: Internet)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Quyết định số 1428/QĐ-BVHTTDL và 1429/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL ngày 14/4 về việc Khai quật khảo cổ.<br>
Bộ VHTTDL cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại di tích Đông Sơn thuộc phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.<br>
Thời gian khai quật: Từ ngày 20/4/2016 đến ngày 20/6/2016. Diện tích khai quật: 200m2. Chủ trì khai quật: ông Lê Hải Đăng, Viện Khảo cổ học.<br>
Cho phép Bảo tàng tỉnh Đồng Nai phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ khai quật tại di chỉ Suối Ràng 2 (miếu Ông Chồn 2) thuộc xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.<br>
Thời gian khai quật: Từ ngày 25/4/2016 đến ngày 15/6/2016. Diện tích khai quật: 300m2.<br>
Chủ trì khai quật: ông Nguyễn Khánh Trung Kiên, Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ.<br>
Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.<br>
Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Đồng Nai đế giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, Đồng Nai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Đồng Nai có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phưong án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.<br>
Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và Viện Khảo cổ học; Bảo tàng tỉnh Đồng Nai và Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.<br>
Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.<br>
Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.<br>
<span style="">T.Dung</span><br>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: