<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><strong><span style="">Rước kiệu tại Lễ hội Tiên La năm 2016 (Ảnh: Internet)</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet) – Quyết định số 1437/QĐ-BVHTTDL ngày 15/4 của Bộ VHTTDL về việc Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thế quốc gia.<br>
Bộ VHTTDL công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội Tiên La - Huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.<br>
Ðền Tiên La là nơi phụng thờ Bát Nạn Ðông Nhung Ðại tướng quân Vũ Thị Thục - người có công bảo quốc, hộ dân cùng Hai Bà Trưng đánh đuổi quân Ðông Hán xâm lược vào những năm đầu sau Công nguyên. Theo sử sách ghi lại, khi Mã Viện đem quân sang chiếm lại nước ta, thế giặc mạnh, nghĩa quân do Bát Nạn Ðông Nhung Ðại tướng quân đã lui về vùng đất Tam Cương xưa (nay là thôn Tiên La, xã Ðoan Hùng, huyện Hưng Hà) cố thủ. Bát Nạn Ðông Nhung Ðại tướng quân cùng quân sĩ đã anh dũng hy sinh. Ðể tưởng nhớ công đức của bà, nhân dân địa phương đã lập đền thờ bà trên chính mảnh đất khi xưa bà đã ngã xuống.<br>
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Điều 1 Quyết định này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đổi với di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thế quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.<br>
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.<br>
Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới di sản văn hóa phi vật thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.<br>
<span style="">T.Dung</span><br>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: