<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><span style="">(Ảnh minh họa: Internet)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Quyết định số 872/QĐ-BVHTTDL ngày 14/03/2016 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Liên hoan Diễn xướng dân gian Chèo sân đình Khu vực Đồng bằng sông Hồng mở rộng năm 2016.<br>
Theo đó, căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 4587/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2016; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở. Bộ trưởng Bộ VHTTDL giao Cục Văn hoá cơ sở phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thành phố Hải Phòng, các địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan Diễn xướng dân gian Chèo sân đình khu vực Đồng bằng sông Hồng mở rộng năm 2016.<br>
Liên hoan Diễn xướng dân gian Chèo sân đình Khu vực Đồng bằng sông Hồng mở rộng diễn ra vào tháng 5 năm 2016 tại thành phố Hải Phòng.<br>
Được biết, kinh phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở năm 2016 và các đơn vị phối hợp tổ chức.<br>
Quyết định nêu rõ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.<br>
<span style="">T.H</span><br>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: