Ảnh minh họa.(Cinet)- Quyết định số 259/QĐ-BVHTTDL ngày 19/01/2016 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Chỉ đạo “Liên hoan Xiếc quốc tế -2016’’.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 230/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Liên đoàn Xiếc Việt Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức “Liên hoan Xiếc quốc tế - 2016” vào cuối tháng 5 năm 2016 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định thành lập Ban Chỉ đạo “Liên hoan Xiếc quốc tế - 2016” tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế gồm:

1. Ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế - Ủy viên;

4. Ông Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Ủy viên.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức “Liên hoan Xiếc quốc tế -2016”. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ nguồn kinh phí tổ chức Liên hoan thuộc kinh phí sự nghiệp năm 2016 của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

CN
Theo cinet.vn

View more random threads: