(Ảnh minh họa: Internet)(Cinet)- Quyết định số 76/QĐ-BVHTTDL ngày 11/01/2016 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Liên hoan Sân khấu Hài kịch không chuyên toàn quốc năm 2016.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 4587/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2016; xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở. Bộ trưởng Bộ VHTTDL giao Cục Văn hoá cơ sở chủ trì phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan Sân khấu Hải kịch không chuyên toàn quốc năm 2016

Thời gian: Tháng 4 năm 2016 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Được biết, kinh phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở năm 2016 và các đơn vị phối hợp tổ chức.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: