Ảnh minh họa. Nguồn: internet(Cinet)- Quyết định số 65/QĐ-BVHTTDL ngày 08/01/2016 của Bộ VHTTDL về việc khai quật khảo cổ tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Thời gian khai quật từ ngày 15/01/2016 đến ngày 30/12/2016. Diện tích khai quật là 980m², bao gồm 02 hố (H<sub>1</sub>: 380m2; H<sub>2</sub>: 600m2). Chủ trì khai quật là ông Tống Trung Tín, Viện Khảo cổ học.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 tháng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội và Viện Khảo cổ học học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: