(Cinet)- Công điện số 66/CĐ-BVHTTDL ngày 08/01/2016 của Bộ VHTTDL về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thực hiện các văn bản của Đảng, Tiểu ban Tố chức phục vụ Đại hội XII của Đảng về việc tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng; Thực hiện Kế hoạch 308-KH/BTGTW ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 5009/BVHTTDL-VHCS ngày 07 tháng 12 năm 2015 về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và chào mừng thành công Đại hội Đảng.

Để công tác tuyên truyền cổ động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đạt kết quả tốt, theo phân công của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các công việc sau:

1. Chỉ đạo mở đợt tuyên truyền cao điểm về Đại hội Đảng, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng trong thời gian trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2. Chỉ đạo treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng tại trụ sở các cơ quan, công sở của Đảng, chính quyền, đoàn thể; các nơi công cộng. Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc. Thời gian thực hiện từ ngày 20 đến 28 tháng 01 năm 2016.

Việc triển khai các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức kịp thời, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi thiết thực, an toàn và tiết kiệm chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, dân tộc.

T.H

Theo cinet.vn

View more random threads: