(Ảnh minh họa: báo Tuổi trẻ)(Cinet)- Quyết định số 56/QĐ-BVHTTDL ngày 08/01/2016 của Bộ VHTTDL về việc Thành lập Ban Tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng và Dạ hội chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kết luận số 01-KL/TBTCPV ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII về việc phân công công việc tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Thực hiện Công văn số 110-CV/TBTCPV ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức Dạ hội chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 2310/KH-BVHTTDL ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định thành lập Ban Tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng và Dạ hội chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 26 thành viên do ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng ban; ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Quang Vĩnh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đồng Phó Trưởng ban.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng và Dạ hội chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên, Ban Tổ chức tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

T.H

Theo cinet.vn

View more random threads: