(Ảnh minh họa: báo Dân trí)(Cinet)-Quyết định số 4441/QĐ-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ VHTTDL về việc đón đoàn giảng viên Đại học Indiana, Hoa Kỳ sang giảng dạy tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho phép Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đón đoàn giáo sư, giảng viên thuộc Đại học Indiana, Hoa Kỳ (04 người) do Giáo sư Paul Bro, Hiệu trưởng trường Âm nhạc dẫn đầu, sang thăm, làm việc và lên lớp master tại Khoa Dây, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Thời gian: từ ngày 11 đến 15 tháng 01 năm 2016.

Được biết, về kinh phí, phía Bạn chi trả toàn bộ kinh phí cho chuyến đi của đoàn giảng viên, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chịu chi phí đón tiếp, tổ chức biểu diễn báo cáo nội bộ…

T.HTheo cinet.vn

View more random threads: