Đình Bình Hòa, TP.HCM. Ảnh: internet(Cinet)- Văn bản số 5028/BVHTTDL-DSVH ngày 08/12/2015 của Bộ VHTTDL gửi Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh về việc thỏa thuận Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích đình Bình Hòa (hạng mục nhà Khánh Tiết), quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 5128/SVHTT- TTBTDT ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Bình Hòa (hạng mục nhà Khánh Tiết), quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh (kèm hồ sơ thuyết minh và bản vẽ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Bình Hòa, hạng mục nhà Khánh Tiết với các nội dung xây mới nhà Khánh tiết và nhà vệ sinh ở phía sau đình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề: Cần khảo sát móng các công trình tiếp giáp để điều chỉnh phương án thiết kế móng nhà Khánh tiết không ảnh hưởng đến kết cấu của các công trình đã có; Sử dụng ngói lợp của đình để làm mẫu ngói lợp mái nhà Khánh tiết.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: