Thủ tục chia tách sổ đỏ nhà đất
Luật Hòa Bình - HBLAWS với thế mạnh về tư vấn và thực hiện các dịch vụ về nhà đất sẽ giúp quý khách hàng thực hiện các dịch vụ với chi phí hợp lý, nhanh chóng và hiệu quả nhất...tách sổ đỏ nhà đất quận Giấy, tách sổ đỏ tại Đống Đa, tách sổ đỏ tại Hà Đông, tách sổ đỏ nhà đất quận Nam Từ Liêm, tách sổ đỏ nhà đất quận Hoàn Kiếm....

1. Hồ sơ tách thửa đất ( sổ đỏ) gồm có:

a) Đơn xin tách thửa của người sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa;


b) Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

c) Các giấy tờ hồ sơ khác theo quy định của pháp luật

d) Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, Nhà nước thu hồi một phần thửa đất (bản sao chứng thực) kèm theo bản sao chứng thực biên bản bàn giao mốc giới hoặc trích lục bản đồ hoặc bản đồ trích đo địa chính có liên quan đến việc thực hiện quyết định của cơ quan Nhà nước (đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, Nhà nước thu hồi một phần thửa đất);

đ) Văn bản chia tách thửa đất, văn bản chia tách quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chung của hộ gia đình hoặc của nhóm người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất;

2. Trình tự thực hiện việc tách sổ đỏ - thừa đất:

a) Người sử dụng đất có nhu cầu xin tách thửa lập một bộ hồ sơ nộp tại Phòng Tài nguyên Môi trường.

b) Phòng Tài nguyên - Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký QSDĐ trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;

c) Văn phòng đăng ký QSDĐ có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách, làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên - Môi trường cùng cấp;

d) Phòng Tài nguyên - Môi trường có trách nhiệm trình UBND cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới;

đ) UBND cấp có thẩm quyền xem xét, ký và gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cơ quan Tài nguyên - Môi trường trực thuộc;

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin tách thửa đất

8. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai và Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Luật Đầu tư và Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

- Các Nghị định của Chính phủ: số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006; số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007; số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009;

- Các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 09/2006/TT-BTNMT ngày 25/9/2006; số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007; số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009;

- Các Thông tư của Bộ Tài chính: số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004; số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005;

- Các Quyết định của UBND Thành phố: số 14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009; số 110/2009/QĐ-UBND ngày 13/10/2009; số 18/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010; 04/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011.