(Cinet)- Quyết định số 3202/QĐ-BVHTTDL ngày 18/9 của Bộ VHTTDL về việc duyệt và ấn hành tranh cổ động, đĩa CD-ROOM tranh cổ động tuyên truyền Văn hóa giao thông.
Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao Cục Văn hóa cơ sở tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Văn hóa giao thông; Quyết định số 2552/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Giám khảo, Ban Tư vấn cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Văn hóa giao thông. Bộ VHTTDL quyết định duyệt 02 mẫu tranh cổ động tuyên truyền Văn hóa giao thông và giao Cục Văn hóa cơ sở ấn hành tranh cổ động và đĩa CD-ROOM tranh cổ động tuyên truyền Văn hóa giao thông. Cụ thể:
- 02 mẫu tranh cổ động (kích thước 54cm x 79cm), Số lượng: 02 mẫu x 10.000 bản/mẫu = 20.000 bản.
- 1.000 đĩa CD-ROOM tranh cổ động
Kinh phí trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp cấp cho Cục Văn hóa cơ sở.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
T.H


Theo cinet.vn

View more random threads: