(Cinet) – Những năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn huyện Cao Phong (Hòa Bình), góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Trong giai đoạn 2008 - 2013, huyện Cao Phong đã tổ chức thực hiện tốt phong trào TDĐKXDĐSVH và đạt được những kết quả ghi nhận trên các mặt: xây dựng tư tưởng đạo đức, nếp sống lối sống; xây dựng phong trào người tốt - việc tốt, gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, xây dựng thôn làng, khu dân cư, dòng họ, cơ quan đơn vị văn hóa, phong trào phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói - giảm nghèo, đền ơn - đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, nhân đạo, từ thiện...
Có được kết quả trên đây là do, phong trào luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội và sự đồng lòng của nhân dân trong toàn huyện.
Ban Chỉ đạo<strong style='mso-bidi-font-weight:normal'> [/B]phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp đã luôn chú ý đến công tác tuyên truyền, vận động, đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Quy trình đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa được các xã, thị trấn tổ chức thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn vì vậy chất lượng phong trào ngày càng được nâng lên, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Số liệu thống kê cho thấy, nếu năm 2008, toàn huyện mới chỉ có 6.535/9.377 hộ đạt chuẩn văn hóa (đạt 69,7%), thì đến 2012 số gia đình đạt chuẩn văn hóa đã tăng lên 80% và năm 2013, tỉ lệ này đã đạt trên 81%.
Cùng với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa trên địa bàn huyện cũng đã phát huy tốt tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao ý thức tự quản cộng đồng; huy động nguồn lực to lớn trong nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa cộng đồng, thực hiện nếp sống văn minh, ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Năm 2013, toàn huyện đã có 104/124 khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ 83,9%. Cùng với đó, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa cũng luôn được chú trọng với những kết quả ghi nhận đóng góp phần tích cực vào xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, xây dựng tác phong, lề lối làm việc, vận động CB, CCVC - LĐ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Đảng - đoàn thể vững mạnh.
Cùng với phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, phong trào xây dựng nhà văn hóa và phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trên địa bàn huyện cũng luôn được chú ý phát triển. Hiện nay, toàn huyện đã xây dựng được 109/124 khu dân cư có nhà văn hóa, 100% khu dân cư có đội văn nghệ, trên 75% nhà văn hóa xóm, khu dân cư có tủ sách pháp luật và tủ sách bạn đọc từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của nhân dân. Hàng năm, các xã, thị trấn đều duy trì và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao theo cụm, buổi văn nghệ chào đón các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn đã tạo ra không khí phấn khởi cho nhân dân.
Có thể nói, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Cao Phong đã, đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, góp phần vào việc đẩy lùi các tệ nạn xã hội, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân.
Tin từ HB


Theo cinet.vn

View more random threads: