Vừa qua, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nghiệm thu cấp bộ đề tài: 'Nghiên cứu mô hình luân chuyển sách báo trong hệ thống thư viện công cộng ở Việt Nam' do Thạc sĩ Nguyễn Trọng Phượng, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Hướng dẫn Nghiệp vụ, Thư viện Quốc gia Việt Nam, làm chủ nhiệm đề tài.
Sau hơn hai năm triển khai, kết quả nghiên cứu của đề tài đã phân tích sâu sắc ý nghĩa của công tác luân chuyển sách báo dưới nhiều khía cạnh đối với thư viện nói riêng và xã hội nói chung. Đề tài cũng làm rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác luân chuyển sách báo trong việc nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng tại các thư viện công cộng Việt Nam. Bên cạnh đó đề tài cũng đề cập tới việc xã hội hóa và phối hợp luân chuyển sách báo cũng như cung cấp những kinh nghiệm luân chuyển tài liệu của các thư viện nước ngoài.<o></o>
Đề tài đã đề xuất 4 mô hình chung và 3 mô hình luân chuyển sách báo cụ thể cho các thư viện cấp tỉnh, huyện, xã; đồng thời đề xuất quy chế mẫu hoạt động luân chuyển sách báo và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng luân chuyển sách báo giữa các thư viện Việt Nam.<o></o>
Đề tài có giá trị lý luận và thực tiễn cao, đã giải quyết một vấn đề cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Đề tài là tài liệu tham khảo tốt cho các thư viện trong công tác luân chuyển sách báo cũng như phục vụ bạn đọc<o></o>
Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.<o></o>
<o> </o>
Theo TVT<o></o>


Theo cinet.vn

View more random threads: