(Cinet) - Tính từ đầu năm đến nay, mạng lưới thư viện trong toàn tỉnh Sơn La được duy trì và thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến nhân dân.Hệ thống thư viện đã nhập hơn 6.000 đầu sách mới, sưu tầm được 25 cuốn tài liệu địa chí, tổ chức 20 buổi nói chuyện giới thiệu sách trong chuyên mục “Sách báo với cuộc sống” và tuyên truyền giới thiệu sách trên các tạp trí, nội san của các cơ quan tổ chức trong tỉnh. Qua tổng hợp, có hơn 290 nghìn đọc giả đến với thư viện 11 huyện và thành phố đọc và mượn tài liệu, trong đó, lứa tuổi thiếu nhi chiếm 75 nghìn em.

Hiện nay, trong toàn tỉnh có 20 chi nhánh, trạm sách được xây dựng, củng cố phát huy hiệu quả hoạt động, kho luân chuyển sách đã có 23.000 bản sách phục vụ cho nhân dân trong tỉnh.TT (Tin từ SL)<o></o>

Theo cinet.vn

View more random threads: