Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 74/83 xã, phường, thị trấn có thư viện (gọi chung là thư viện cấp xã).<meta content='text/html; charset=utf-8' http-equiv='Content-Type'>
<meta content='Word.Document' name='ProgId'>
<meta content='Microsoft Word 12' name='Generator'>
<meta content='Microsoft Word 12' name='Originator'>
<link href='file:///C:\Users\LETAIT~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_filelist.xml' rel='File-List'>
<link href='file:///C:\Users\LETAIT~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_editdata.mso' rel='Edit-Time-Data'>
<link href='file:///C:\Users\LETAIT~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_themedata.thmx' rel='themeData'>
<link href='file:///C:\Users\LETAIT~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_colorschememapping.xml' rel='colorSchemeMapping'>
Mặc dù, công nghệ thông tin phổ biến, Internet rộng khắp nhưng hầu hết người dân nông thôn chưa quen lên mạng, lướt web… và thư viện xã, phường vẫn là những địa chỉ cung cấp thông tin tiện lợi nhất.<o></o>
Trước những yêu cầu bức thiết của ngành thư viện nói chung và của các hệ thống thư viện cấp xã nói riêng, Thư viện tỉnh đã xây dựng đề án “Phát triển ngành thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”. Theo đó, đến năm 2010, 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có thiết chế thư viện cấp xã nằm trong trung tâm văn hóa – học tập cộng đồng, trong đó có 40% thư viện đạt chuẩn. Đối với các xã, phường đạt danh hiệu văn hoá, hoạt động thư viện là một trong những tiêu chuẩn quy định bắt buộc. Đồng thời, cán bộ thư viện cấp xã sẽ được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thư viện, tối thiểu phải có trình độ sơ cấp thư viện.Theo BRVT<o></o>

Theo cinet.vn

View more random threads: