(Cinet) - Vừa qua, tại Bình Phước, Liên hiệp thư viện miền Đông Nam bộ và Cực Nam Trung bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Liên hiệp nhiệm kỳ 2009-2010.

Báo cáo tổng kết hoạt động của Liên hiệp thư viện Đông Nam bộ và Cực Nam Trung tại Hội nghị nêu rõ, trong giai đoạn 2009-2010, các thư viện trong Liên hiệp đã tập trung vào công tác thông tin tuyên truyền phục vụ các ngày lễ trọng đại của đất nước, tổ chức nhiều hình thức hoạt động thông tin tuyên truyền phong phú, sinh động phục vụ nhân dân. Đặc biệt, trong giai đoạn vừa qua, các cán bộ, viên chức thuộc 08 thư viện thành viên đã tích cực, năng động, sáng tạo trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc tiếp cận, khai thác tài liệu thư viện nhanh chóng, chính xác, dễ dàng. Bên cạnh đó, hội nghị cũng ghi nhận sự cố gắng của các thư viện tỉnh thành viên trong tiến trình quảng bá, phát triển văn hóa đọc tại mỗi địa phương và hoàn thành cơ bản việc xây dựng các thiết chế thư viện huyện, thị xã.
Có thể nói, với sự liên kết phát triển không ngừng, ý thức đổi mới hoạt động, các thư viện trong Liên hiệp đã và đang thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm do Ngành VHTTDL triển khai, tiếp tục phối hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh hiệu quả phục vụ xã hội, phát triển ổn định mạng lưới thư viện huyện, tăng cường xã hội hóa thư viện tuyến cơ sở; phát huy giá trị vốn tài liệu hiện có của từng Thư viện để phục vụ ngày một tốt hơn công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

TH

Theo cinet.vn

View more random threads: