(Cinet)- Các Quyết định số 3821, 3822, 3823/QĐ-BVHTTDL ngày 31/10 của Bộ VHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia tại tỉnh Nghệ An.
Theo đó, tại Quyết định số 3821/QĐ-BVHTTDL, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Đền Thần, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Tại Quyết định số 3822/QĐ-BVHTTDL, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Đền Hai Hầu, xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An;

Tại Quyết định số 3823/QĐ-BVHTTDL, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Mộ và Nhà thờ Nguyễn Cảnh Huy, xã Thanh Ngọc, xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Cũng theo các Quyết định, khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
T.H

Theo cinet.vn

View more random threads: