(Cinet)- Các Quyết định số 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833/QĐ-BVHTTDL ngày 31/10 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng di tích quốc gia tại tỉnh Tuyên Quang. Đền Pú Bảo, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
Theo đó, tại <strong style='mso-bidi-font-weight:normal'><em style='mso-bidi-font-style:
normal'>Quyết định số 3828/QĐ-BVHTTDL[/I][/B], Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Địa điểm Bộ Giao thông Công chính (1948-1951, 1953-1954), xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Tại <strong style='mso-bidi-font-weight:normal'><em style='mso-bidi-font-style:
normal'>Quyết định số 3829/QĐ-BVHTTDL[/I][/B], Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Địa điểm Bộ Canh Nông (1952-1954), xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Tại <strong style='mso-bidi-font-weight:normal'><em style='mso-bidi-font-style:
normal'>Quyết định số 3830/QĐ-BVHTTDL[/I][/B], Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Địa điểm Bộ Y tế (1950-1954), xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Tại <strong style='mso-bidi-font-weight:normal'><em style='mso-bidi-font-style:
normal'>Quyết định số 3831/QĐ-BVHTTDL[/I][/B], Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Địa điểm Bộ Tài chính (1947-1950), xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Tại <strong style='mso-bidi-font-weight:normal'><em style='mso-bidi-font-style:
normal'>Quyết định số 3832/QĐ-BVHTTDL[/I][/B], Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích khảo cổ Thành Nhà Bầu, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Tại <strong style='mso-bidi-font-weight:normal'><em style='mso-bidi-font-style:
normal'>Quyết định số 3833/QĐ-BVHTTDL[/I][/B], Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Đền Pú Bảo, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Cũng theo các Quyết định, khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

T.H


Theo cinet.vn

View more random threads: