(Cinet)- Văn bản số 4060/BVHTTDL-KHTC ngày 05/11 của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL tỉnh Bến Tre về việc thẩm định Dự án phục hồi di tích ngôi nhà ông Nguyễn Văn Trác, tỉnh Bến Tre.
Bộ VHTTDL nhận được Công văn số 1032/SVHTTDL-KHTC ngày 19/9/2013 của Sở VHTTDL tỉnh Bến Tre về việc thẩm định dự án phục hồi di tích ngôi nhà ông Nguyễn Văn Trác (nơi ở của đồng chí Lê Duẩn từ tháng 11/1955 - 3/1956) xã Hưng Lễ, huyện Giồng Tôm, tỉnh Bến Tre. Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ dự án gửi kèm và ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hóa tại Công văn số 703/DSVH-DT ngày 27/9/2013, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

1. Thống nhất về cơ bản với nội dung dự án phục hồi di tích ngôi nhà ông Nguyễn Văn Trác (nơi ở của đồng chí Lê Duẩn từ tháng 11/1955 - 3/1956) xã Hưng Lễ, huyện Giồng Tôm, tỉnh Bến Tre bao gồm: Di dời nhà trưng bày sang khu vực bên cạnh; phục hồi nhà ông Nguyễn Văn Trác; cải tạo hạ tầng di tích. Nội dung dự án đã được bổ sung chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của Bộ VHTTDL tại Công văn số 599/DSVH-DT ngày 21/8/2013.

2. Đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Bến Tre cần tiếp tục sưu tầm tư liệu, tổ chức xin ý kiến nhân chứng và cộng đồng nhân dân địa phương trong suốt quá trình triển khai dự án.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gai về văn hóa chỉ hỗ trợ để tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích gốc. Đối với các hạng mục còn lại đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Bến Tre báo cáo UBND tỉnh cân đối ngân sách của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án.

Đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Bến Tre căn cứ vào ý kiến nêu trên yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện dự án trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt đồng thời cho triển khai bản vẽ thi công gửi về Bộ VHTTDL (kèm theo Quyết định phê duyệt dự án) để xem xét và làm cơ sở bố trí vốn cho dự án.
T.H

Theo cinet.vn

View more random threads: