(Cinet) - Văn bản số 4167/BVHTTDL-DSVH ngày 12/11 của Bộ VHTTDL gửi UBND tỉnh Tiền Giang về việc thỏa thuận chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút và di tích Mộ và đền Trương Định.
Trước đó, Bộ VHTTDL đã nhận được Công văn số 4753/UBND-VXm 4754/UBND-VX ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút (giai đoạn 2), xã Kim Sơn, xã Đức Bình, huyện Châu Thành và di tích Mộ và đền Trương Định, phường I, thị xã Gò Công. Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL đã cho ý kiến như sau:
Về chủ trương: Bộ thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Tiền Giang về chủ trương lập Dự án bảo quản, tu bổ di tích Chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút (giai đoạn 2) và di tích Mộ và đền thờ Trương Định để bảo tồn và phát huy giá trị.
<strong style='mso-bidi-font-weight:
normal'>Về kinh phí: [/B]

Đối với di tích Chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút (giai đoạn 2) dự kiến phục dựng và tái hiện lại các mô hình...đây là hạng mục bổ sung cho di tích gốc. Vì vậy, Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang xem xét cân đối vốn từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Dự án.
Đối với di tích Mộ và đền thờ Trương Định, sau khi Dự án được phê duyệt, căn cứ vào đề xuất của tỉnh, Bộ VHTTDL sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa cho tu bổ các hạng mục gốc của di tích.
CN


Theo cinet.vn

View more random threads: