(Cinet)- Văn bản số 4370/BVHTTDL- DSVH ngày 28/11 gửi Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia Xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh và công nhận bảo vật quốc gia đợt 2 ếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đường Trường SơnCăn cứ quy định của Luật di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, sau một thời gian chuẩn bị, Bộ VHTTDL đã hoàn thành Hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh và Hồ sơ đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia đợt 2.
Để có cơ sở trình Thủ tướng xem xét quyết định, Bộ VHTTDL đề nghị Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cho ý kiến thẩm định bằng văn bản về di tích quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh và Hồ sơ đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia đợt 2.
CN


Theo cinet.vn

View more random threads: